ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Analza SWOT a comunei Dăeni       

PUNCTE TARI


Amplasarea comunei pe braţul Măcin al Dunării;
Dumul judeţean DJ 222G pe ruta Dăeni- DN 22A, DJ 222F pe ruta Măcin - Hârşova;
Terenul arabil reprezintă unul din principalele resurse naturale cu o suprafaţă de 8.050ha;
Populaţia comunei Dăeni în număr de 2.537 locuitori;
Suprafaţa de teren arabil se pretează unei game largi de culturi agricole (grâu, porumb, floarea soarelui, rapiţă, orz şi orzoaica, dar şi legume);
Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice - se obţin produse ecologice;     
Productivitate bună a terenurilor agricole;
Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru activităţii zootehnice în comună, animale crescute în gospodării;
Infrastructură adecvată: reţea de alimentare cu apă, reţea de electricitate, drumurile comunale asfaltate;
Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile: felefonie fixă în reţeaua Romtelecom, telefonie mobilă, televiziune prin antenă satelit şi cablu, internet;
Infrastructură  sănătate: 1 cabinet medical individual, 1 punct farmaceutic, 1 cabinet stomatologic, 1 cabinet veterinar;
Infrastructura educaţională: 1 şcoală clasele I-VIII, 1 gradiniţă cu program normal, 1 bibliotecă comunală, 1 sală Biblionet ( 4 calculatoare conectate la internet) – permite accesul liber la informaţii al tuturor cetăţenilor, 1 cămin cultural;
Existenţa unei comunităţi de afaceri locale, reprezentată prin societăţi comerciale în domeniul agricol, servicii şi comert;
Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă;
Existenţa conditiilor dezvoltării turismului rural;
Biserica cu hramul Cuv. Paraschiva;
Centru de joacă şi recreere pentru copii;
Colectarea selecţionată a deşeurilor;
Rute de trasport regulate cu microbuzul;
Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
Rata infracţionalităţii extrem de redusă.

PUNCTE SLABE

Valorificarea insuficientă şi necorespunzătoare a resurselor locale;
Lipsă sisteme de colectare, prelucrare şi valorificare superioară a produselor agricole;
Lipsa specialiştilor  în agricultură;
Forţa de muncă îmbătrânită şi insuficientă;
Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a produselor specifice;
Diversificarea slabă a activitatilor economice în zona rurală;
Lipsa echipamentelor de irigaţii;
Deficitul resurselor financiare pentru modernizarea şi popularea infrastructurii zootehnice;
Insuficienţa activităţilor şi serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale;
Resurse financiare insuficiente, investiii autohtone si străine puţine;
Insuficienţa locurilor de cazare, pe raza comunei nu există hoteluri sau pensiuni;
Pregătire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice;
Inexistenţa forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turişti;
Inexistenţa întreprinderilor în domeniile industriei uşoare şi alimentare;
Lipsa resurselor financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea şi/sau promovarea unor investiţii;
Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor;
Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
Slaba informare, cu privire la normele europene;
Lipsă sistem de canalizare şi staţie de tratare a apelor uzate;
Educaţia ecologică superficială a cetăţenilor;
Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere datorită scăderii demografice a populaţiei;
Adaptarea lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale,îin general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;
Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate;
Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei.

OPORTUNITĂŢI

Înfiinţarea de exploataţii agricole;
Înfiinţarea de puncte de colectare şi prelucrare a materiilor prime rezultate din agricultură;
Înfiinţarea de complexuri agro-zootehnice;
Înfiinţarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie;
Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole şi puncte de colectare cereale;
Existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală şi a programului FEADR;
Aprobarea Programului National – Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentară;
Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă din judeţul Tulcea cu privirea la accesarea fondurilor europene;
Programe guvernamentale pentru sprijinirea iniţiativelor locale, în special în domeniul dezvoltării zootehniei şi a infrastructurii aferente;
Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene prin Fondurile Structurale;
Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi;
Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM;
Disponibilitate de a încheia relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, cu investitori locali sau străini;
Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale in comuna;
Îmbunătăţiri funciare în vederea amenajării pajiştilor necesare asigurării hranei animalelor;
Modernizarea şi reabilitarea reţelei de iluminat public din comună;
Încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic);
Înfiinţarea şi dezvoltarea unor reţele de ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea agro-turismului;
Dezvoltare centru cultural;
Existenţa programelor comunitare şi naţionale de asigurare a accesului la educaţie pentru populaţia dezavantajate;
Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
Potenţial important al forţei de muncă locale;
Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii.

AMENINŢĂRI

Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;
Cadrul legislativ instabil;
Lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne;
Concurenţa importului de produse agroalimentare de pe piaţa UE;
Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale FEADR;
Scăderea numărului persoanelor calificate;
Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia;
Depopularea - spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane şi străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională,
Creşterea numărului persoanelor apte de muncă fără locuri de muncă, a şomajului în rândul tinerilor absolvenţi;
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, a economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă la nivel naţional;
Lipsa resurselor financiare pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate prin Fonduri Structurale;
Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună;
Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei;
Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari), rata ridicata a dobânzii la credite;
Promovarea insuficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;
Migrarea turistică către alte regiuni care îşi exploatează potenţialul;
Estomparea tradiţiilor locale, odată cu trecerea timpului.


p1-  admin, 09-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate