ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei DAENI, dl GHERGHIȘAN MARIAN MIHĂIȚĂ


foto_id:
GHERGHIȘAN MARIAN MIHĂIȚĂ, 51 de ani


Profesia de baza: Mecanic Auto
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceul Agroindustrial Topolog)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la al 3-lea mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Dăeni, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017

>>> septembrie 2017

>>> martie 2018

_________________________________________________
   Primirea cererilor de informații privind mediul și furnizarea răspunsurilor se realizează la Primăria Comunei Dăeni, compartimentul urbanism-achiziții publice.
   Conform HG 878/2005, pentru solicitanţi vor fi puse la dispoziţie informatii privind mediul, fără să li se ceară să justifice scopul pentru care solicită informaţiile.
__________________________________________________

Publicate recent:


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 27-08-2018 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 19-12-2018 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 24-11-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Comunicări financiare

  • 03-02-2014 - ;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 20-10-2018 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 14-08-2018 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 27-08-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 22-01-2019 - Plăţi restante;           Comuna Dăeni cu un număr de aproximativ 1.050 de gospodării a reuşit de-a lungul anilor să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii. Toate gospodăriile au acces la apă curentă, din diferite motive din totalul gospodăriilor sunt racordate 890 de gospodării la reţeaua de alimentare cu apă. Comuna nu dispune de sistem de canalizare şi staţie de epurare.
   Gospodăriile beneficiază de alimentare cu energie electrică. Reţeaua de iluminat public, parcurge toate majoritatea străzilor din localitate. Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile: telefonie fixă si mobilă, televiziune prin antenă satelit şi cablu şi internet.  Educaţia copiilor din comună este asigurată de către grădiniţă, şcoala de învăţământ primar şi gimnazial, biblioteca comunală, căminul cultural şi nu numai. Sanătatea locuitorilor  este sprijinită de către un cabinet medical individual, un cabinetul de stomatologic şi un punct farmaceutic. Cabinetul veterinar se ocupă de sănătatea animalelor din comună.


   Accesul în comună  se face:                   

  • drumul DJ 222 F pe ruta Măcin – Hârsova;
  • drumul DJ 222 G – ruta Dăeni – DN22A.

   Din comună exista curse regulate de transport rapid cu microbuzul pe rutele:

  • Dăeni – Măcin şi retur;
  • Dăeni – Tulcea şi retur,
  • Dăeni -  Constanţa şi retur.


p1-  admin, 27-07-2012   


    

Principalele atribuţii ale primarului în baza legii 215/2001       
   Art. 68 - 1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:

   a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

   b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliul local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
   c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;
  d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
   f) exercita functia de ordonator principal de credite;
   g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
  h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
   i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
   j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
   k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
   l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
   m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
   n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
   o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
   p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
  q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
   r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
   s) conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
   ş) indeplineste functia de ofiter de stare civila;
   t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
   ţ) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
   u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului, propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local;
   v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului;
   x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
   y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

   (2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

   Art. 69 - (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

   2) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

   Art. 70 - (1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x), si y).

   (2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

   (3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(1) lit. a) f), h), i), k), l) si t), nu pot fi delegate.

   Art. 71 - (1) In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.p2-  admin, 08-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate